Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

 

Geef je klas op voor Klassiek Zoetermeer

 

 

Financiën

Voor jouw school zijn er diverse manieren om cultuureducatie te financieren.

Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Dankzij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK 2012-2020) is een aantal deskundigheidsbevorderingsprogramma’s voor leerkrachten, zoals teamtrainingen, experttrainingen en de inspiratiemiddag gratis beschikbaar. Datzelfde geldt voor alle leerlijnen van Cultuur op School. De regeling voorziet ook in cultuurbegeleiders, die scholen kosteloos advies geven bij de ontwikkeling en verankering van de cultuureducatie.

Uit deze regeling financieren we daarnaast een groot deel van de opleiding tot interne cultuurcoördinator. Het andere deel is een eigen bijdrage vanuit de school van € 150,- per leerkracht.

Lumpsumfinanciering en londogelden

Schoolbesturen hebben dankzij de lumpsumfinanciering, afhankelijk van het aantal en soort scholen en het leerlingenbestand, enige bewegingsvrijheid om extra geld te besteden aan de scholen. In overleg met de schoolbesturen is er soms financiering mogelijk voor deskundigheidsbevordering en uitvoering van cultuureducatie.

De verdeelde londogelden maken onderdeel uit van de lumpsumfinanciering van de scholen en zijn bestemd voor onder andere culturele vorming. Volgens afspraak met de schoolbesturen wordt een deel van dit geld voor de financiering van het Kunstmenu ingezet. Daar kunnen alle Zoetermeerse scholen aan deel nemen.

Prestatieboxgelden

Schoolbesturen ontvangen van de overheid sinds 2012 jaarlijks een bedrag per leerling voor o.a. cultuureducatie met als doel om de prestaties van leerlingen te vergroten. Meer specifiek is dit geld bedoeld om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen. Vraag deze prestatieboxgelden aan bij je schoolbestuur. Voor het schooljaar 2020-2021 krijgen scholen per leerling €16,37 (incl. € 3,- voor museumbezoek).

Fondsen

Je kunt ook geld aanvragen bij fondsen. Er zijn landelijke en lokale fondsen die investeren in cultuureducatie op school waaronder het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSB-fonds, Fonds 1818 en het Prins Bernard Cultuurfonds. Wij kunnen je ondersteunen bij het aanvragen van fondsen en subsidies.

 

neem contact op