Cultuur- en techniekeducatie voor het onderwijs in Zoetermeer

Financiën

Voor jouw school zijn er diverse manieren om cultuureducatie te financieren.

Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit heeft als doel kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Kinderen kunnen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

 

Dankzij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is er vanuit Cultuur en Techniek op School een aantal deskundigheidsbevorderingsprogramma’s voor leerkrachten, zoals teamtrainingen, trainingen Cultuur in de Klas en de inspiratiemiddag gratis beschikbaar. De regeling voorziet ook in cultuurbegeleiders, die scholen kosteloos advies geven bij de ontwikkeling en verankering van de cultuureducatie. Uit de regeling financiert Cultuur en Techniek op school ook een groot deel van de opleiding tot interne cultuurcoördinator. Het andere deel is een eigen bijdrage vanuit de school van € 25,- per module.

Daarnaast heeft Cultuur en Techniek op school vanuit CmK doorlopende leerlijnen ontwikkeld voor het basisonderwijs. Tot slot bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen.

Lumpsumfinanciering en londogelden

De lumpsum is één budget voor alle kosten dat scholen ontvangen van OCW. Dit heet de lumpsum. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling.
 

Onderdeel van de lumpsum waren voorheen de Velo gelden, die bestemd zijn voor culturele vorming. Het budget was in schooljaar 2021-2022 per school 111,53 euro en 4,65 per leerling. Volgens afspraak met de schoolbesturen wordt dit geld voor de financiering van het Kunstmenu ingezet. Daar kunnen alle Zoetermeerse scholen aan deel nemen.
 

Ook in de lumpsum opgenomen zijn de voormalige prestatieboxgelden. Dit geld bedoeld om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen. In het schooljaar 20-21 was het bedrag per leerling 16,86 euro, inclusief 3 euro voor museumbezoek.

Wil je aanspraak maken op geld vanuit de lumpsum voor cultuureducatie? Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting. In de Zoetermeerse ICC opleiding krijg je begeleiding bij het schrijven van een cultuurplan en het onderbouwen van het cultuurbudget.

NPO gelden

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs voor de komende 2,5 jaar. Het doel hierbij is om de opgelopen vertragingen van leerlingen door het thuisonderwijs aan te pakken. De kern van het programma zijn de analyses en plannen die scholen zelf moeten opstellen, ondersteund door een door OCW opgestelde menukaart met bewezen interventies. 
In schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling € 701,16 voor een eigen schoolprogramma. Er is extra geld voor scholen waar de problemen groter zijn dan gemiddeld. Wil je op jouw school een deel van de NPO gelden besteden aan cultuureducatie?

 Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Fondsen

Je kunt ook geld aanvragen bij fondsen. Er zijn landelijke en lokale fondsen die investeren in cultuureducatie op school waaronder het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSB-fonds, Fonds 1818 en het Prins Bernard Cultuurfonds. Wij kunnen je ondersteunen bij het aanvragen van fondsen en subsidies.

Voor vragen of advies, neem contact op.